Všeobecné smluvní podmínky platné a s účinností od 01.03.2016 na www.skutecnezazitky.cz

1. Obecná ustanovení
a)  Zprostředkovatel zprostředkovává pro zájemce takovou činnost (dále jen poukaz), kterou si zájemce prostřednictvím internetové objednávky dle pokynů objedná a zprostředkovatel potvrdí.
b) Jednotlivé nabídnuté poukazy jsou prezentovány a aktualizovány na webových stránkách: www.skutecnezazitky.cz.
c) Smluvní vztah mezi zájemcem a zprostředkovatelem vzniká až po plném uhrazení ceny objednaného poukazu. Nedílnou součástí tohoto smluvního vztahu jsou Všeobecné smluvní podmínky, které jsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách www.skutecnezazitky.cz. V případě, že zájemce nepotvrdí (zaškrtnutím) souhlas se Všeobecnými smluvními podmínkami, smluvní vztah nevznikne.

2. Objednávka poukazu
Zájemce odešle internetovou objednávku poukazu vybraného z aktuální nabídky, a to prostřednictvím objednávkového formuláře, v němž vyplní všechny  požadované  náležitosti.  Zprostředkovatel potvrdí emailem přijetí objednávky poukazu a vystaví fakturu, jenž zašle zájemci na jim uvedený email v objednávkovém formuláři. Zájemce  uhradí plnou cenu za zvolený poukaz, čímž vzniká smluvní vztah, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné smluvní podmínky. V případě zaslání objednaného poukazu na dobírku, vzniká smluvní vztah ve chvíli, kdy zájemce převezme zásilku a uhradí dobírku. Zájemce musí v průběhu  devíti měsíců ode dne potvrzené a uhrazené objednávky kontaktovat zprostředkovatele pro dohodnutí konkrétního termínu a místa konání požadované aktivity.

3. Platnost poukazu
a)
  Poukazy na zážitek mají platnost 9 (slovy devět) měsíců, pokud není stanoveno jinak, a to od vzniku platného smluvního vztahu. Zájemce/obdarovaný má povinnost provést rezervaci zážitku minimálně v předem doporučené době tak, aby byl poukaz u dodavatele využit ještě v době platnosti poukazu. Doporučená doba, vždy však aspoň týden před plánovaným termínem využití poukazu, je uvedena v prezentaci zážitku na www.skutecnezazitky.cz nebo v pokynech k zážitku, které jsou součástí zaslaného poukazu.

b)  Platnost poukazu je na dobu určitou. Po uplynutí data platnosti zaniká zájemci nárok na náhradu.
c)  Případná náhrada před uplynutím platnosti poukazu může být poskytnuta dle dohody obou stran zajištěním nového termínu a místa konání aktivity.
d)  V případě, že se smluvní strany dohodnou na prodloužení platnosti poukazu, je možné poukaz zdarma prodloužit maximálně o 3 měsíce. Celková platností poukazu od vzniku smluvního vztahu se tím změní z 9 měsíců na 12  (slovy dvanáct) měsíců. Po uplynutí i této prodloužené lhůty platnost poukazu zaniká a zájemce již nemá nárok na žádnou náhradu. Žádost o prodloužení musí být zprostředkovateli zaslána minimálně 3 dny před uplynutím doby platnosti.

4. Průběh činnosti
a) Prezentace konkrétního zakoupené zážitku na webových stránkách www.skutecnezazitky.cz má pouze informativní charakter. Veškeré závazné informace k předmětnému zážitku budou zaslány zájemci až po rezervaci u dodavatele příslušného zážitku. Tato závazná informace bude zájemci sdělena prostřednictvím elektronické pošty.

b) Rozsah jednotlivých zážitků může být v jednotlivých případech různý.

5. Účast diváků či dalších jiných osob
Diváci popřípadě další jiné osoby mohou mít při některých aktivitách zakázány přístup. Veškeré tyto podmínky nastavuje dodavatel zprostředkovateli, přičemž zájemce bude o těchto podmínkách zprostředkovatelem včas informován.

6. Omezení
a)  Některé zážitky mohou mít omezení, např. vzhledem ke zdravotnímu stavu zájemce, k jeho váze, výšce, věku, popřípadě nutnost zvláštních povolení, zkoušek a kurzů dle zákonných předpisů.

b)  Zprostředkovatel může zájemci poradit, zda je vhodný zážitek pro konkrétní osobu.
c) Zprostředkovatel žádným způsobem a v žádném případě nenese jakoukoliv odpovědnost za vzniklé škody, a to ať na zdraví nebo majetku při realizaci zážitku. Rovněž neodpovídá zprostředkovatel za vhodnost požadované zážitku jako dárku poskytnutého třetí osobě zájemcem.

7. Bezpečnost zážitku
a)
  Veškeré zážitky, které si zájemce pro sebe nebo třetí osobu objedná u zprostředkovatele, realizuje zájemce nebo třetí osoba na vlastní riziko a vlastní nebezpečí, a to jak na zdraví, tak na majetku.

b)  Zprostředkovatel nezajišťuje zájemci ani žádné další osobě jakékoliv pojištění. Zprostředkovatel může v případě extrémních zážitků zájemci doporučit sjednání pojištění.

8. Výměna poukazu
a)  Výměna poukazu může proběhnout pouze na základě doručené písemné žádosti na adresu zprostředkovatele a to nejpozději 3 pracovní dny před koncem platnosti poukazu. Žádost může zájemce doručit také prostřednictvím elektronické pošty. Zprostředkovatel vymění poukaz za jiný poukaz o stejné hodnotě či vyšší hodnotě s doplatkem rozdílu ceny. V případě, že zájemce doručí žádost po stanovené lhůtě, nebude mu již zprostředkovatelem vyhověno.

b)  V případě, že nový poukaz má vyšší hodnotu než původní, zájemce je povinen doplatit cenový rozdíl, a to nejpozději při předání vyměněného poukazu. Zprostředkovatel sdělí prostřednictvím elektronické pošty zájemci cenový rozdíl. V případě, že  tento  cenový rozdíl nebude  zájemcem  včas      uhrazen, zprostředkovatel výměnu poukazu za jiný zážitek neprovede.

9. Stornování poukazu
Stornování poukazu není možné. Poukaz lze pouze vyměnit za jiný zážitek ve lhůtě platnosti.

10. Stornování realizace zážitku a změna termínu
a)
  Zájemce i zprostředkovatel má právo stornovat dohodnutý datum realizace zážitku, pokud se tak stane v době delší než 48 hodin a zároveň toto stornování bude možné dohodnout bezplatně  u  dodavatele.

b)  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo zážitek stornovat v případech, kdy není tento zážitek reálně  a  bezpečně uskutečnitelný (např. nevyhovující počasí při seskoku padákem apod.) Takovéto stornování zážitku  bude zájemci  oznámeno a bude se zájemcem dohodnut další vhodný termín. Stornování zážitku  dle tohoto ustanovení, tedy bodu 10b) je pro zprostředkovatele i zájemce provedeno bez jakýchkoliv poplatků. Takovéto stornování může být i v době kratší než je 8 hodin před realizací zážitku. Zprostředkovatel neodpovídá zájemci za jakékoliv náklady, popřípadě škody takovýmto stornem vzniklé.

11. Cena
Cena za zprostředkování poukazu na příslušný zážitek je přímo ovlivněna cenami dodavatelů těchto služeb. V případě, že dodavatel zvýší cenu minimálně o 10%, zprostředkovatel si vyhrazuje právo toto zvýšení promítnout do ceny již zakoupeného poukazu. V takovémto případě je zprostředkovatel povinen zájemce informovat do jednoho kalendářního měsíce před započetím zážitku, nejpozději však v okamžiku rezervace termínu a místa zážitku. V takovémto případě zprostředkovatel umožní zájemci doplatit rozdíl v ceně. V případě, že tato částka nebude ze strany zájemce doplacena, strany se mohou dohodnout na vzájemném odstoupení od smlouvy, přičemž zprostředkovateli vzniká nárok na úhradu veškerých nákladů, které zprostředkovateli takto vzniknou.

12. Dodavatelská záruka
Přestože zprostředkovatel vybírá své dodavatele pečlivě, může nastat problém, který se zprostředkovatel pokusí neprodleně řešit ke spokojenosti zájemce, avšak:

a) Zprostředkovatel zásadně neodpovídá za služby provedené dodavatelem pro zájemce. Za bezpečnost, kvalitu provedení služeb apod. zprostředkovatel nenese jakoukoliv odpovědnost a neodpovídá ani za škody vzniklé na zdraví nebo na majetku. Zprostředkovatel rovněž neodpovídá za platné licence a povolení provádění činností a služeb ze strany dodavatele.
b)  Zprostředkovatel neodpovídá za zrušení nebo odklady provedení zážitku  ze strany dodavatele, které nemůže sám zprostředkovatel ovlivnit.
c) V případě zániku činnosti  dodavatele nebo ukončení spolupráce s dodavatelem,  najde zprostředkovatel zájemci odpovídající čerpání poukazu u jiného dodavatele, nebo se  dohodne se zájemcem na vrácení peněz.

13. Dárkový poukaz, distribuce poukazu
Poukaz, jenž si zájemce nezvolí zaslat on line na jím uvedený email, je zasílán prostřednictvím České pošty či jiné zásilkové společnosti, včetně poštovního doručení. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za případná zpoždění nebo poškození těchto zásilek. Poukaz je neplatný, pokud je poškozený nebo jinak znehodnocený. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo krádež poukazu.

14. Reklamace
V případě jakéhokoliv problému se zprostředkovatel pokusí najít společně se zájemcem a dodavatelem nejlepší řešení. V případě, že zájemce nebude se službami dodavatele spokojen,může  zaslat zprostředkovateli písemně stížnost na elektronickou adresu: skutecnezazitky@seznam.cz nebo poštou do sídla zprostředkovatele. V takovém případě  budou  vyvozeny patřičná nápravná opatření.

15. Platnost a účinnost Všeobecně smluvních podmínek
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné a účinné pro smluvní strany v okamžiku uzavření smluvního vztahu. Tyto podmínky mohou být měněny a doplňovány pouze se souhlasem smluvních stran. V případě aktualizace podmínek, budou řádně nové aktualizované podmínky označeny  uvedením data platnosti a účinnosti, aby tak nemohlo dojít k případné záměně. Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi zprostředkovatelem a zájemcem o poukaz a zprostředkováním zážitku pro zájemce.

Dojde-li  mezi  stranami této smlouvy ke sporu, má  zájemce  právo  na  jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní   řešení  sporu   podle  zákona  č.  634/1992 Sb.,  o  ochraně  spotřebitele,   podá   na  Českou obchodní  inspekci.  Veškeré   podrobnosti   k  mimosoudnímu  řešení   jsou  uvedeny na  stránkách  České obchodní   inspekce   www.coi.cz